O PROJEKCIE

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż., bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).

GRUPA DOCELOWA:

Projekt adresowany jest do 80 osób - 45 Kobiet i 35 Mężczyzn w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu, zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego (preferencje dla osób spoza Warszawy i powiatów ościennych; do projektu będą w pierwszej kolejności przyjmowane też osoby spoza Mazowsza, spełniające wszystkie kryteria uczestnictwa, znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej), w tym:

 • Osoby z pieczy zastępczej opuszczające pieczę, w tym wychowankiem pieczy zastępczej:
  • powyżej 15 r. ż., które po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powróciły do rodziny naturalnej;
  • powyżej 18 r. ż., które założyły własne gospodarstwa domowe;
  • powyżej 18 r. ż., które usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucji pieczy zastępczej;
 • Matki opuszczające pieczę zastępczą;
 • Absolwenci Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego lub Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii;
 • Absolwenci Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego lub Specjalnego Ośrodka Wychowawczego;
 • Matki przebywające w Domu Samotnej Matki;
 • Osoby opuszczające zakład karny lub areszt śledczy.
  Opuszczenie w/w instytucji liczone jest w okresie do 1 roku od daty opuszczenia instytucji.

W szczególności będzie to 45 Kobiet i 35 Mężczyzn, w tym:

 • 40 osób o niskich kwalifikacjach, tj. z wykształceniem najwyżej ponadgimnazjalnym;
 • 8 osób niepełnosprawnych, w tym: osoby niepełnosprawne ruchowo, intelektualnie w stopniu lekkim, o obniżonej sprawności sensorycznej, funkcjonowania w społeczeństwie, komunikowania się, psychofizycznej, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną

W ramach projektu będą realizowane następujące moduły szkoleń:

 1. Projekt zakłada przeprowadzenie:
  • Warsztatów psychologicznych;
  • Poradnictwa psychologicznego;
  • Warsztatów aktywizacji zawodowej;
  • Doradztwa zawodowego, w tym bilansu kompetencji zawodowych posiadanych przez każdego Uczestnika projektu oraz opracowanie indywidualnego planu działania dla każdego Uczestnika – IPD;
  • Szkoleń zawodowych z zakresu:
   • Kinezyterapii;
   • Fizykoterapii;
   • Biomasażu;
   • Opieki nad osobą starszą;
    Każdy Uczestnik będzie miał do wyboru jedno z wyżej wymienionych szkoleń. Ostateczna kwalifikacja na szkolenia będzie podejmowana w trakcie pracy nad IPD.
  • Pośrednictwa pracy;
  • 3-miesięcznych staży zawodowych

PLANOWANE EFEKTY:

Zdobycie przez grupę docelową projektu kwalifikacji w zawodach, które mogą świadczyć swoje usługi w ramach tzw. „srebrnej gospodarki”;

Zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego przez osoby, które dotychczas nie pracowały i osób o niskich kwalifikacjach;

Uwzględnienie w projekcie pośrednictwa pracy, w celu jak najpełniejszego dopasowania kwalifikacji, kompetencji Uczestników do zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

1 255 572,00 PLN

WKŁAD EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:

1 058 196,08 PLN